Meraların doğru bir şekilde kullanılması için uyulması gereken prensiplerÇAYIR VE MERALAR
• Buğdaygil, baklagil ve diğer familyaları içeren yem bitkileri
ile örtülü yeşil alanlara çayır ve mera adı verilir.
• Yaylak: Hayvanların yaz mevsiminde otladıkları alanlardır.
• Kışlak: Hayvanların kışın barındırılması ve otlatılması için
yararlanılan alanlardır.
• Taban suyu yüksek, genellikle ot üretimi amacıyla
kullanılan ve otları biçilmeye elverişli yeşil bitki alanlara
çayır, hayvanların otlatıldığı alanlara ise mera denir.
• Meydana gelişine göre doğal veya yapay
Kullanış sürelerine sürekli veya geçici
•Çayır ve meralar genellikle büyük masraf
yapılmadan kendi kendine büyüyen ucuz
yem kaynaklarıdır.
•Maliyetinin ucuzluğu nedeniyle çayır ve
mera yemi çok aranan kaba yemdir.
• Hayvancılıkta ileri ülkelerde
hayvancılık esas olarak yeşil yem bitkileri,
çayır ve meraya dayalı olarak
yapılmaktadır.
1. Meraları uygun bir mevsimde otlatmak,
2. Meraları kapasiteleri dahilinde otlatmak,
3. Hayvanları mera üzerinde üniform şekilde
dağıtmak,
4. Yem tipine uygun hayvan ile otlatmak.
1. Meraları Uygun Bir Mevsimde Otlatmak
• Mera bitkileri hayvanlara otlatma olgunluğuna ulaştıkları
zaman verilmelidir.
• Bitkilerin otlatmaya karşı en hassas oldukları ve ağır
otlatmadan fazla zarar gördükleri dönemler ilkbahar ve
sonbaharda yeniden büyümeye başladıkları zamandır.
• Büyüme başlangıcı ile ihtiyaç fazlası besin maddelerinin
yeniden depolanması başlangıcı arasındaki zamana kritik
periyot adı verilir. Bu süreç içerisinde bitkiler fizyolojik
olarak zayıf durumdadırlar.
• Kritik dönemi aşan bitkilerin otlatılmasını zarar
görmedikleri bir yüksekliğe ulaştıkları döneme otlatma
olgunluğu denir.
• Genel olarak yüksek boylu bitkilerin 20 cm. orta boyluların
15 cm ve kısa boyluların ise 10 cm yüksekliğe ulaştıkları
zaman otlatma olgunluğuna ulaştıkları kabul edilir.
2. Meraları Kapasiteleri Dahilinde Otlatmak
• Meralar otlatma mevsiminde kapasitelerinin üzerindeki
hayvanla otlatılırsa meradaki bitkiler daha fazla zarar
görürler
• Meraların otlatma kapasitesi olarak bilinen bu husus “belli
bir sahada hep aynı uzunluktaki bir periyotta uzun yıllar
vejetasyon, toprak ve diğer kaynaklara zarar vermeden
otlatılabilecek maksimum hayvan sayısı” şeklinde tarif
edilir.
• Kurak bölgelerdeki mera bitkileri ancak % 50 oranındaki
otlatmaya dayanabilirler.
3. Hayvanları Mera Üzerine Üniform Şekilde Dağıtmak
• Bir meranın doğru şekilde otlatılabilmesi için her tarafının
eşit derecede otlatılması gerekir. Böylece meranın her
tarafının istenilen derecede otlanması ve otlanan bitkilere
bir sene dinlenme olanağının verilmesi için çeşitli otlatma
sistemleri uygulanır.
• Bunların içinde en iyi uygulananı münavebeli otlatma
sistemidir.
• Münavebeli otlatma: Bu otlatma şeklinde meranın otlatma
kapasitesi birbirine eşit altı bölüme ayrılır. Her Bölüm
otlatma süresinin bitkilerin dinlenme ihtiyacı belirler.
Genelde mera bitkileri otlatıldıktan sonra 3-4 hafta süre ile
dinlenmeye bırakılır. Her bölüme verilen dinlenme süresi
bölüm sayısının bir eksiğine bölündüğü zaman bölümlerin
ortalama süresi bulunmuş olur.4. Yem Tipine Uygun Hayvan ile Otlatma
• Meraların tek bir hayvan türüne otlatılması o meranın
verimini giderek düşürür.
• Hayvanların yem tercihleri de dikkate alınarak o merada
hangi hayvan türlerinin daha elverişli bir şekilde
otlatılabileceği kararlaştırılır.
• Meranın değişik hayvan türleri ile otlatılması en ekonomik
yoldur.
• Kısa boylu buğdaygil -koyun
• Uzun boylu buğdaygil, baklagil- sığır, at
• Çalı, ağaç-keçi
Çayır ve Meraların Hayvan Beslemedeki Yeri ve Önemi
• Hayvancılıkta tüm giderler içinde yemin payı % 70-80
arasındadır.
• Ülkemizdeki çayır ve mera alanları hayvan varlığımızın
kaba yem ihtiyacının ancak 1/3’ünü karşılamaktadır.
• Modern bir hayvancılık için büyük baş hayvanlarda kaba
yem ihtiyacının 200 günlük, küçük baş hayvanlarda ise
300-325 günlük bölümünün meradan sağlanması
öngörülmektedir.
• İyi kaliteli çayır-meralar protein (%10-30), kalsiyum, beta
karoten (150-350 mg/kg), vitamin E ve B kompleks
yönünden oldukça zengin kaynaklardır.
• Diğer yandan havası, güneş ışığı ve aktivite yönünden
çayır ve meraların hayvan sağlığı ve ekosistem üzerinde
olumlu etkileri vardır.
Sığır Beslemede Çayır ve Meraların Kullanılması
 Sığırlar mera alanındaki otlara en az zarar veren
hayvanlardır.
 Otları dilleriyle oldukça yüksek düzeyden koparırlar.
 Meradaki otları seçmeden yerler ve meranın botanik
yapısı fazla değişmeden kalır.
 Merada ortalama 7 saat kalarak 70 kg mera otu
tüketebilirler.
 Orta ve iyi kaliteli meralar kurudaki ve genç hayvanların
besin madde ihtiyacını karşılar.
 Tuz ve bazı iz elementleri kapsayan mineral karmaları
ile hayvanların mineral ihtiyaçları karşılanabilir.
 Buzağılara ve laktasyondaki ineklere meranın
yanında tahıl karması ve protein takviyesi de verilmelidir. 
Koyun Beslemede Çayır ve Meraların Kullanılması
• Büyüme döneminde iyi bir mera ve bunu takip eden
kış aylarında iyi kaliteli kuru ot koyunların normal
beslenmesi için yeterli olabilir.
• Merasız koyun beslemesi düşünülemez.
Koyunların merada otlatılmasında dikkat edilecek
hususlar:
 Meranın hijyenik koşullarının yerinde olması
 Zehirli otlar ve bataklık yerler bulunmamalıdır
 Yeni gübrelenmiş çayır ve meralarda parazitler ve diğer
hastalık etkenleri bulunabileceğinden hayvanlar buralarda
otlatılmamalıdır.
Sabah çiğ kalkmadan çıkarılmamalı
 Kışın ve yağışlı havalarda hayvanlar bir miktar kuru ot
verildikten sonra meraya çıkarılmalıdır.
 Üçgül ve yoncalıklarda otlatılan koyunlara kısa bir müddet
sonra asla su verilmemelidir. Bu gibi durumlarda hayvanlara
kuru ot verilmeli daha sonra meraya çıkarılmalıdır.
 İyi verimli meranın 1 hektarlık bölümünde bir sene
boyunca 5-8 adet koyun beslenebilir.
 Meraya yaşlı koyunlarla dişi kuzular birlikte
çıkarılmamalıdır. Ayrı ayrı sürüler halinde otlatılmalıdır
(hastalık etkenlerinin geçişinin önlenmesi için).
At Beslemede Çayır ve Meraların Kullanılması
• Besin maddelerince zengin meralar bulunan bulunan
bir atın besin maddeleri ihtiyacını karşılayabilir.
• Bir at günde 12 saat merada otlayabilir.
• Bu hayvanlar merada otlarken iyi bir kondüsyona sahip
olurlar.
• Ağır iş ve antrenman yapan atların enerji ihtiyacını
mera otu sağlayamaz. Bu nedenle hayvanlara meraya
ilave olarak tane yem karmaları verilmelidir (Canlı
ağırlığın %0,75-1,50’si kadar).
• İyi kaliteli bir hektar mera, hafif yapılı 400 kg ağırlığında
3-4 atın bir yıllık kaba yem ihtiyacını sağlayabilir.

Yorumlar

ençok okunanlar

CANLI HAYVAN PAZARLARI HANGİ İLDE HANGİ GÜN KURULUYOR

14.09.2020 Canlı Hayvan Pazarı Fiyatları

HALEP KEÇİSİ IRKI VE ÖZELLİKLERİ

Merino Landschaf Koyunu Özellikleri

HONAMLI KEÇİ IRKI ÖZELLİKLERİ

Arpa Hangi Ayda Hasat Edilir?

KİLİS KEÇİSİ IRKI VE ÖZELLİKLERİ

HEREFORD SIĞIR IRKI ÖZELLİKLERİ NELERDİR

2 İNEK İLE AYDA 5000 TL NASIL KAZANILIR

ayda sadece 1 adet inekle tam 4800 tl kazanabilirsiniz